BIZ BINNENSTAD DEVENTER

BIZ, Samen eigenaar worden van een gemeenschappelijk doel

Met de Wet op de Bedrijveninvesteringszones (BIZ) wordt samenwerking en collectieve investering in de binnenstad van Deventer voor de komende 5 jaar mogelijk gemaakt. Door middel van een BIZ gaan alle ondernemers en vastgoedeigenaren, totaal 1242 partijen, in de binnenstad mee investeren in concrete projecten die ten goede komen aan het economisch functioneren van de binnenstad. De BIZ is dus een instrument van, voor en door ondernemers, waar u uiteindelijk de vruchten van plukt. In november 2017 wordt er een draagvlakmeting georganiseerd, om formeel te peilen of er voldoende draagvlak is voor invoering van een BIZ voor vastgoedeigenaren en ondernemers. Middels een informatiepakket worden de ondernemers en vastgoedeigenaren hierover tijdig geïnformeerd. Uitgaande van voldoende draagvlak, wordt de BIZ per 1 januari 2018 ingevoerd. 

De BIZ is tot stand gekomen op basis van een intensief proces geïnitieerd in het voorjaar van 2016 vanuit de Stichting Deventer Binnenstad Management (SDBM). Dit initiatief vanuit SDBM heeft geleid tot een nieuwe slagvaardige professionele binnenstadsorganisatie van en voor ondernemers en vastgoedeigenaren. Zij heeft de veelheid aan onderzoeken, rapportages en ideeën vanuit de stad samengevat in het plan van aanpak Deventer Binnen- stad met als titel: Samen eigenaar worden van een gemeenschappelijk doel. Hierin zijn een duidelijke ambitie, doelstellingen en projecten geformuleerd. De belangrijkste pijler onder deze projecten betreft het introduceren van een ondernemers- en vastgoedfonds, waardoor deze samenwerkingspartijen een sterke positie en verantwoordelijkheid kunnen verkrijgen in de binnenstad.

Een kerngroep met vertegenwoordigers van ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente is begin 2017 gestart en de afgelopen maanden druk bezig geweest om de contouren van het BIZ-project vorm te geven. In maart en april 2017 is aan de hand van een bijeenkomst onder ondernemers en vastgoedeigenaren gepeild of er draagvlak is voor het verder voorbereiden van een BIZ. Op basis van een positieve uitkomst zijn, in samenwerking met een groep van ondernemers en vastgoedeigenaren, en gemeente Deventer, de contouren van het BIZ-plan verder uitgewerkt. De punten die door ondernemers en vastgoedeigenaren in de verschillende bijeenkomsten naar voren zijn gebracht hebben als basis gediend voor het BIZ-plan.

Het BIZ-plan ondernemers en vastgoedeigenaren kunt u hieronder downloaden.